The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

KPN MUSIC ACADEMY

KPN MUSIC ACADEMY
สาขา The Paseo Mall ลาดกระบัง

10 ก.ค. 59

ขอเชิญร่วมชมการแสดงของ
เหล่าศิลปินตัวน้อย
ณ ลานกิจกรรม พลาซ่า ชั้น 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 081-156-1516