The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

ทดลองเรียนคุมองฟรี

ทดลองเรียนคุมองฟรี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบนักเรียนปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2560
 
รอบนัด้รียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2560
 
โปรแกรมทดลองเรียนฟรีเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้ามาสัมผัสกับระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยนักเรียนสามารถไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์
 
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรมทดลองเรียน
1. ติดต่อศูนย์คุมองล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการฟังปฐมนิเทศ
2. ผู้ปกครองเข้าฟังการปฐมนิเทศ และนักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นเรียน
3. นักเรียนไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้มาเรียน
4. ผู้ปกครองรับฟังรายงานผลการเรียนของนักเรียนหลังจบโปรแกรมทดลองเรียน
 
ค่าใช้จ่าย
การทดลองเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และ
- ฟรี CD สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ
- ฟรี CD สำหรับวิชาการอ่านภาษาไทย
- ฟรีกระเป๋าคุมอง เมื่อสมัครเรียนต่อหลังจบทดลองเรียน
ทั้งนี้ เมื่อจบโปรแกรมทดลองเรียนฟรีแล้ว และนักเรียนสมัครเรียนต่อจึงจะชำระค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน
 
โปรดติดต่อศูนย์คุมองล่วงหน้า โทร0860899900
#พาซิโอลาดกระบัง