The Paseo Mall

ความสุข ทุกห้วงเวลา

ขอเชิญร่วมประกวด สุนทรพจน์ หัวข้อ " ธ สถิตในดวงใจไทย (เล่าเรื่องราวกล่าวถึงพ่อ)"

ขอเชิญร่วมประกวด สุนทรพจน์
หัวข้อ " ธ สถิตในดวงใจไทย (เล่าเรื่องราวกล่าวถึงพ่อ)"
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 59
 
ขอรายละเอียด และใบสมัครที่ E-mail : tong_palapol@gmail.com
สอบถามรายละเอียดโทร: 084-141-9946, 089-003-3612
 
ณ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ มอลล์ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1
ลงทะเบียน 14.00 น.
เริ่มแข่งขัน 16.00 น.